فابر-کاستل

فابر-کاستل

از سال 1761 يكى از قديميترين كارخانجات نوشت افزاردر جهان توسط لوتهارفابربنيان گذارى شد .

لوتهار فابر
1817- هدف من از همان ابتدا رسيدن به نقطه اوج يعنى ساخت بهترين نوشت افزار در دنيا بود اين شعار بارون لوتهار فابر 1896 پدر مداد دنيا كه در حقيقت اولين كسى بود كه نوشت افزارى با نام اختصاصى ارائهداده بود

لوتهار فابر
من ماهرترين ليتوگرافيستها را براى طراحى و چاپ برچسبهاوكاتالوگهاى مدادهايم در اختيار گرفتم وآنها زيباترين طرح هايى شدند كه تا آن زمان براى مداد وجود داشت

تاريخچه فابر-كاستل
نام فابر- كاستل در سال 1898 هنگامى كه نوه دخترى لوتهار فابربا كنت الكساندر رودهازن كاستل يكياز قديميترين و اصيل ترين خانواده هاى آلمانى ازدواج كرد بوجودآمد

فابر- كاستل نامى آشنا كنت آنتوان- ولفگانگ فون فابر-كاستل صاحب فعلى مجموعه فابر كاستل.